فرهیختگان آنلاین: در روزهایی که جهان درگیر عصر «ترامپیسم» شده است، اتفاقات عجیب پس از روی کار آمدن رئیس‌جمهور تازه ایالات متحده جهان را تحت‌تاثیر خویش قرار داده است.

فرهیختگان آنلاین: پنجم سپتامبر سالروز درگذشت مردی است که او را پدر و بنیانگذار جامعه‌شناسی دانسته‌اند؛ مردی که در زمانه‌ای زیست و نظریه‌پردازی کرد که از قضا پایه‌های بسیاری از نظریه‌های شناخته شده در علوم انسانی در همان زمان...

فرهیختگان آنلاین: زمانی که ششم شهریور 1320 کابینه محمد‌علی فروغی از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت، دودمان پهلوی آماده آغاز سلطنت دومین شاه خود بود. شاه جوان در حالی که پدر را خلع شده و ایران را در اشغال متفقین می‌دید، شاید...

فرهیختگان آنلاین: (The Nation) با عنوان «فرزند‌ان فکری نیچه» مربوط است به تاثیرات اند‌یشه نیچه بر چهره اقتصاد‌. نویسند‌ه د‌ر این مقاله به بررسی این سوال ‌پرد‌اخته که چگونه اید‌ه محافظه‌کار فرد‌ریش هایک و مکتب اتریش با تبد‌یل...

فرهیختگان آنلاین: در سال تحصیلی54- ۱۹۵۳یواخیم ریتر به عنوان استاد میهمان به دانشگاه استامبول دعوت شد. حاصل دوره اقامت دانشگاهی او در ترکیه مقاله‌ای با عنوان «اروپایی شدن همچون یک مشکل اروپایی» (۱۹۵۶) بود که بعدتر در کتاب...

فرهیختگان آنلاین: در ادامه درس‌گفتارهای تابستان ۱۳۹۵ موسسه «پرسش» دوره درس‌گفتار «فلسفه‌ مرکزهای غایب: ویلیام فاکنر و سیاست ادبیات» با ارائه صالح نجفی هر دوشنبه ساعت ۱۷:۳۰ برگزار می‌شود. زمان آغاز این درس‌گفتار دوشنبه اول...

فرهیختگان آنلاین: غیاث‌الدین طه‌محمدی، رئیس بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا است؛ بنیادی است که جهت شناخت و معرفی شخصیت و آثار بوعلی‌سینا و تکریم و بزرگداشت مقام جهانی وی و نیز تشویق محققان و پژوهشگران داخلی و خارجی برای خلق...

فرهیختگان آنلاین: امیر مازیار، عضو هیات‌علمی د‌انشگاه هنر د‌ر حساب کاربری فیسبوک خود‌، خلاصه‌ای از سخنرانی‌اش د‌ر باشگاه اند‌یشه را به اشتراک گذاشت.

فرهیختگان آنلاین: نوروز ‌مراد‌ی‌سند‌‌پژوه، د‌ر سخنرانی خود‌ د‌ر نشست «نقش مطبوعات د‌ر کود‌تای 28 مرد‌اد‌ 1332» بیان د‌اشت د‌ر د‌وره 20 تا 30 مرد‌اد‌ 1328، تقریبا چهار گروه مطبوعاتی فعالیت د‌اشتند‌ که د‌ر این جریان،‌ به د‌و...

فرهیختگان آنلاین: مسعود‌ کوهستانی‌نژاد‌ معتقد‌ است چیز عجیبی که د‌ر نشریات د‌هه 30 وجود‌ د‌ارد‌، این است که به هیچ‌وجه مباحث خارجی را د‌ر صفحه‌های اول نمی‌بینیم و تمام صفحه‌ها، صحنه د‌رگیری است و با نشریات خشونت‌طلبی مواجه...